Skip to content

Ctu101 Assignment

 

PENDAHULUAN

Tauhid adalah pegangan pokok dan sangat diperlukan bagi kehidupan manusia kerana tauhidmenjadi landasan bagi setiap amal yang dilakukan. Hanya amal yang dilandasi dengan tauhidullah,menurut tuntunan Islam, yang akan menjadikan kehidupan manusa yang lebih baik dan member kebahagiaan yang hakiki di alam akhirat nanti.Allah Ta’ala berfirman dalam Al-Quran surat An Nahl ayat 97 :Maksudnya :

‘Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki mahupun perempuan dalamkeadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.’ 

Tauhid bukan sekedar mengenal dan mengerti bahwa pencipta alam semesta ini adalah Allah Ta’ala, bukan sekadar mengetahui bukti-bukti rasional tentang kebenaran kewujudan-Nya, dan keesaan-Nya Nya, dan bukan pula sekedar mengenal Asma’ dan SifatNya.Iblis mempercayai bahwa Tuhannya adalah Allah, bahkan mengakui keesaan dan kemahakuasaan Allahdengan meminta kepada Allah melalui Asma’ dan SifatNya. Kaum jahiliyah yang dihadapi olehRasulullah juga meyakini bahawa Tuhan Pencipta, Pengatur, Pemelihara dan Penguasa alam semestaini adalah Allah. Namun, kepercayaan dan keyakinan mereka itu belumlah menjadikan mereka sebagaimakhluk yang berpredikat muslim, yang beriman kepada Allah. Tambahan pula, kebanyakkan umat diakhir zaman masih lagi tidak memahami apakah hakikat tauhid yang benar-benar boleh mendapatkankeredhaan Allah Ta’ala. Jadi memang tidak dinafikan bahawa masih ramai umat Islam yang sudahterpesong dengan ajaran tauhid yang ditetapkan mengikut landasan syariat Islam.

3

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PULAU PINANG,

FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL,

DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL.

CTU 101

TAJUK :

PERANAN AKIDAH DALAM PEMBANGUNAN UMMAH

            PENSYARAH        :             USTAZ AZMIN BIN PULLONG

AHLI KUMPULAN :

1.      FAIZ BIN NOOR AZAM                                         2011802592

2.      MUHAMMAD FIRDAUS BIN ABDULLAH        2011833374

3.      MUHAMMAD MU’IZZUDDIN BIN ISMAIL      2011446698

PENDAHULUAN:  

Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, aqidah bermaksud rukun agama yang menjadi asas kepada keimanan yang diyakini dan dipegang dengan kukuh.

            Perkataan aqidah di ambil dari kata dasar “al-aqdu” iaitu ar-rabth (ikatan), al-lbraam (pengesahan), al-ihkam (penguatan), at-tawatstsuq (menjadi kukuh, kuat), asy-syaddu biquwwah (pengikatan dengan kuat), at-tamaasuk (pengukuhan) dan al-itsbaatu (penetapan). Di antaranya juga mempunyai al-yaqiin (keyakinan) dan al-jazmu (penetapan). (Farid Muhammad, 1995: 33)

            Aqidah dari segi bahasa bermaksud simpulan iman, pegangan yang kuat, keyakinan yang teguh dan kepercayaan yang kukuh.

 Dari sudut istilah pula aqidah keimanan yang mantap dan tidak boleh terurai oleh mana-mana pengaruh sama ada dari luar ataupun dari dalam diri seseorang itu sendiri. Aqidah terbahagi kepada dua iaitu aqidah yang benar dan batil. Aqidah yang benar seperti keyakinan umat Islam tentang ke-Esaan Allah SWT manakala aqidah yang batil seperti keyakinan umat Nasrani bahawa Allah SWT adalah salah satu dari tiga oknum tuhan (trinitas).

Maksud aqidah Islamiyah ialah kepercayaan yang mantap kepada Allah SWT sebagai Rabb dan Illah serta beriman dengan Nama-nama-Nya yang 99 lagi indah dan segala Sifat-sifat-Nya, beriman dengan para malaikat-Nya, kitab-kitab suci-Nya, para rasul-Nya, hari akhirat, beriman dengan qada’ dan qadar sama ada baik mahupun buruk termasuk juga segala , serta seluruh kandungan kitab al-Quran al-Karim dan as-Sunnah Ash-Shahihah dan kepasrahan secara menyeluruh kepada Allah SWT dalam hal-hal hukum, perintah mahupun syarak, serta mengikut segala ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW.

            Menurut Ahli Sunnah Waljama’ah, aqidah Islamiyyah mempunyai lain, di antaranya ialah At-Tauhid, As-Sunnah, Ushuluddin, Al-Fiqbul Akhbar, Asy-Syari’ah dan Al-Iman. Nama-nama inilah yang terkenal menurut Ahli Sunnah dalam ilmu aqidah.

Kepentingan Aqidah Dalam Islam :

            Dalam agama Islam, keimanan yang berlandaskan aqidah yang benar menjadi asas kepada sesuatu amalan. Amalan-amalan yang dilakukan oleh seseorang tidak akan diterima oleh Allah SWT kecuali amalan-amalan yang dilakukan oleh orang yang beriman dan berlandaskan aqidah yang benar. Hal yang demikian, mereka iaitu golongan yang tidak beriman kepada Allah SWT ataupun orang yang kafir, tidak mahukan balasan pahala daripada Tuhan mereka. Golongan ini juga mengerjakan amalan-amalan dalam kehidupan mereka bukan untuk mencari keredhaan Allah SWT yang telah menjadikan mereka.

            Golongan yang tidak beriman ataupun orang-orang kafir kepada Allah SWT akan dihukum kelak di hari akhirat. Hal ini demikian disebabkan kekufuran dan kesesatan mereka sendiri di dunia. Mereka tidak mahu menyelidik agama Allah SWT iaitu agama Islam yang hanya diredhai oleh Allah SWT seperti firman-Nya :

¨bÎ)šúïÏe$!$#y‰YÏã«!$#ÞO»n=ó™M}$#3

Terjemahan : Sesungguhnya agama yang diredhai disisi Allah SWT hanyalah Islam.

                                                                                                            (Surah Ali-Imran 3 : 19)

Golongan ini juga tidak mahu mendengar wahyu-wahyu Ilahi yang disampaikan oleh para rasul. Mereka bukan sahaja tidak mahu beriman dengan wahyu yang diturunkan di dalam kitab-kitab Allah SWT, malah mereka memperolok-olokkan serta mempersendakan ayat-ayat Allah SWT. Hal ini demikian menjadi faktor segala amalan-amalan yang mereka kerjakan ditolak oleh Allah SWT. Amalan-amalan mereka di dunia menjadi sia-sia sahaja. Seterusnya golongan ini akan diseksa disebabkan kekufuran mereka itu sendiri kelak.

Firman Allah SWT dalam surah Al-Furqan, 25 : 23,

!$uZøBωs%ur4’n<Î)$tB(#qè=ÏJtãô`ÏB9@yJtãçm»oYù=yèyfsù[ä!$t6yd#·‘qèWY¨BÇËÌÈ

Terjemahan:

Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu  yang berterbangan.

Ayat ini menegaskan segala amalan baik yang pernah dilakukan oleh orang-orang kafir di dunia dahulu akan terbuang sahaja ibarat debu yang berterbangan pada hari akhirat kelak. Dengan kata lain perbuatan-perbuatan baik mereka di dunia adalah sia-sia sahaja.  Hal ini disebabkan segala amalan mereka tidak dapat memberikan sebarang pertolongan kepada mereka kerana kekufuran mereka semase hidup di atas muka bumi.

Firman Allah SWT lagi,

ã@sW¨BšúïÏ%©!$#(#rãxÿx.óOÎgÎn/tÎ/(óOßgè=»yJôãr&>Š$tBtx.ôN£‰tFô©$#ÏmÎ/ßw†Ìh9$#’ÎûBQöqtƒ7#Ϲ%tæ(žwtbrâ‘ωø)tƒ$£JÏB(#qç7|¡Ÿ24’n?tã&äóÓx«4šÏ9ºsŒuqèdã@»n=žÒ9$#